Графици за учениците в дневна форма на обучение


График на класни и контролни работи за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за допълнително обучение с изоставащи ученици през 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за консултации по учебни предмети за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация
за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за провеждане на допълнителен час по спортни дейности за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


Изменение на график на класни и контролни работи за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година


График на класни и контролни работи за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година


График за консултации по учебни предмети за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация
за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година


График за провеждане на допълнителен час по спортни дейности за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година