ДокументиЕтичен кодекс - чл.175,ал.3 на ЗПУО

Стратегия за развитие и план за действие и финансиране за периода 2019/2020 учебна година до 2021/2022 учебна година - чл.263,ал.3 на ЗПУО

Правилник за дейността -чл.263,ал.3 на ЗПУО

Мерки за повишаване качеството на образованието - чл.263,ал.7 на ЗПУО

Училищни учебни планове- чл.263,ал.3 на ЗПУО

Годишен план за дейността - чл.263,ал.3 на ЗПУО

Програма за превенция на ранното напускане на училище - чл.263,ал.3 на ЗПУО

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи за учебната 2019/2020 година - чл.263,ал.3 на ЗПУО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОПАСЕНИЕ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
В ПГ ПО МСС "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


План на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ за учебната 2019/2020г.

План за дейността на координационния съвет за противодействие на училищния тормоз за учебната 2019/2020г.