Педагогически персонал

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Айше Хаджиоли - учител по български език и литература
Професионално портфолио

Васил Бойчев - учител по български език и литература
Професионално портфолио
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Красимира Марвакова -
старши учител по английски език
Професионално портфолио

Фатмуша Хаджиева -
учител по английски език

Професионално портфолио

Гюлфие Неби -
учител по английски език

Професионално портфолио
МАТЕМАТИКА

Мухаммед Топов - старши учител по математика, физика и астрономия
Професионално портфолио

Татяна Евтимова - старши учител по математика
Професионално портфолио
ИНФОРМАТИКА и ИТ

Ваня Партенова - учител по икономически дисциплини,информатика и ИТ
Професионално портфолио

инж. Георги Воденичаров - РНИКТ и учител по информатика и ИТ

Професионално портфолио
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
ПРЕПОДАВАТЕЛ-ИНСТРУКТОР