Профил на купувача – 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ПГ ПО МСС „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

  • „Инженеринг – проектиране, авторски надзор, изпълнение на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на училищна STEM среда  на ПГ по МСС „П. К. Яворов” гр. Гоце Делчев” публикувана в РОП под № 01374-2021-0001 на 13.01.2021г..

Вид процедура за възлагане: Оферти за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка

Място на извършване на процедурата: ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, ул.“Симеон Радев“ №6.