Документи образци

Издаване на дубликат на документ, за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи.
Изтегли образец


Заявление за избор на учебен предмет за разширена професионална подготовка.
Изтегли образец


Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание и спорт поради здравословни причини.
Изтегли образец


Заявление за преместване в друг клас.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за ученици без родители през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за обучение в защитени от държавата професии или с очакван недостиг през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Заявление за целева стипендия за покриване на разходи свързани с обучението през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Заявление за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование през учебната 2020/2021 год.
Изтегли образец


Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Изтегли образец