Графици за учениците в дневна форма на обучение


График за провеждане на изпит по практика на професията за учебната 2023-2024 година


График на класни и контролни работи за II-ри учебен срок на учебната 2023-2024 година


График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети за II-ри срок на учебната 2023-2024 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация
за II-ри срок на учебната 2023-2024 година


График на класни и контролни работи за II-ри учебен срок на учебната 2022-2023 година


График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети за II-ри срок на учебната 2022-2023 година


График за провеждане на часовете по безопасност на движението по пътищата за II-ри срок на учебната 2022-2023 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация
за II-ри срок на учебната 2022-2023 година


График за провеждане на допълнителен час по спортни дейности за II-ри срок на учебната 2022-2023 година


График на класни и контролни работи през първи учебен срок на учебната 2022-2023 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация
за I-ви срок на учебната 2022-2023 година


График за провеждане на допълнителен час по спортни дейности за I-ви срок на учебната 2022-2023 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация през първи учебен срок на учебната 2022-2023 година


Заповед за определяне на поправителни изпити /втора сесия/ на учениците от дневна форма на обучение а учебната 2021-2022 година


Заповед за определяне на поправителни изпити /първа сесия/ на учениците от дневна форма на обучение а учебната 2021-2022 година


Заповед за определяне на срочна оценка на учениците от дневна форма на обучение а учебната 2021-2022 година


График на класни и контролни работи през втори учебен срок на учебната 2021-2022 година


График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети втори учебен срок на учебната 2021-2022 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация през втори учебен срок на учебната 2021-2022 година


График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети първи учебен срок на учебната 2021-2022 година


График на класни и контролни работи за II-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за допълнително обучение с изоставащи ученици през 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за консултации по учебни предмети за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация
за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


График за провеждане на допълнителен час по спортни дейности за 2-ри срок на учебната 2020-2021 година


Изменение на график на класни и контролни работи за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година


График на класни и контролни работи за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година


График за консултации по учебни предмети за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година