Нормативни документи

Алгоритъм при установен случай на КОВИД-19 в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев за учебната 2021/2022 год.

Правила за използване на електронен дневник на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План програма за действие 2021 год. за безопасност на движението по пътищата

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 год.

Правилник за безопасна работа на учениците и училищната мрежа и в интернет в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" за учебната 2021/2022 год.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по МСС "Пейо К Яворов" за учебната 2021/2022 год.

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

Годишен план за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

Правилник за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за вътрешния трудов ред на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Стратегия за развитие на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

Вътрешни правила за организационните процедури по командироване на служителите в страната и чужбина

Вътрешни правила за организация и разпределение на работната заплата при условията на делегиран бюджет в ПГ по МСС Пейо К. Яворов за учебната 2021_2022 год.