История

 

И С Т О Р И Я

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Пейо К. Яворов” e наследник на Допълнително земеделско училище в Гоце Делчев, открито през 1929 г. с  500  дка обработваема земя. През своята история училището преминава през редица промени.

На 11 септември 1959 г., по решение на Министерството на просветата, в град Гоце Делчев се открива средно селскостопанско училище, наречено Селскостопански техникум, който ползва за база старата сграда на Гимназията в града (сега Второ основно училище „Гоце Делчев“). Приемът е 105 ученици от цялата страна.

През 1963 г. училището е оземлено с 200 дка обработваема земя, получава един трактор „Сталинград”  от ТКЗС – с. Лъки, а по-късно и трактор „Владимировец”, на който е кормувал нашият бивш учител Шербетов.

През учебната 1968-1969 г. училището се трансформира в Практическо селскостопанско училище. От учебната 1974-1975 г. училището прераства в Средно професионално техническо училище  по механизация на селското стопанство. На 07. 02. 1983 г. училището се премества в новопостроената  учебна сграда, а със заповед на МОН  от 07. 04. 2003 г. от Средно професионално техническо училище по механизация на селското стопанство се преименува в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство.

Гимназия „Пейо К. Яворов“ – най-бързо развиващата се професионална гимназия на територията на  България, както я определят в публичното пространство и медиите през последните години.

Основните цели, задачи и приоритети, които си поставяме и изпълняваме, са свързани преди всичко с утвърждаване престижа и доброто име на училището, като професионална гимназия с европейски облик. Стремим се към качествена професионална квалификация  на завършващите, основана на изградена система от знания, умения, компетенции и отношения с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда, висок процент на дипломирани ученици, висок процент на придобилите II степен на професионална квалификация и приети във висши учебни заведения.

Всичко това  доказваме с всяка изминала година чрез успешно реализиран план-прием на различни специалности  в нашата гимназия.

 

 

Реализирани специалности:

Ветеринарен техник  – единствената на територията на област Благоевград и успешно реализирана по прием вече четири години;

Електрически превозни средства и Автотранспортна техника;

Горско стопанство;

Агроекология;

Митническо и данъчно обслужване;

Производство на кулинарни изделия и напитки, Производство на хляб и хлебни изделия;

Трайни насаждения /дуална форма/.

Към днешна дата в училището се обучават близо 520 ученици .

Всичко това е плод на мотивиране и развиване на творческия потенциал на учениците, които участват в общински, регионални и национални изяви,  конкурси и състезания по професии, а доказателство за успешния подход са многото спечелени награди.

През последните години училището се стреми да обнови максимално материално-техническата база. Разбира се, ние осъзнаваме, че онагледяването на това, което се преподава с практически упражнения, е изключително важно за професионалното образование, което осигурява пряката връзка между средното образование и пазара на труда. Работейки в тази насока и благодарение на умелото управление на учебното заведение днес можем да кажем следното:

Гимназията ни разполага с 300 дка обработваема земя, от които учебно опитно стопанство, където материално-техническата база създава условия за практическо обучение на учениците, под ръководството на квалифицирани инженери, агрономи, зооинженери и ветеринари.

Училището ни е сертифицирано, като биопроизводител на селскостопанска продукция. Учениците  от специалност монтьор на селскостопанска техника извършват обработките на почвата и останалите технологични операции. Специалностите  Агроеколог и Трайни насаждения следят и участват в производството на селскостопанска продукция. Ветеринарите се грижат за отглеждане на ССЖ и за получаване на качествена продукция от животновъдната ферма. Гимназистите от направление Горско стопанство участват активно в подобряване на горския фонд. Учениците от професия Готвач и Хлебар-сладкар реализират произведената продукция чрез производство на различни кулинарни изделия.

Създадена е овощна градина, лозов масив, ягодоплодна градина, оранжерия за отглеждане на зеленчуци. Извършва се развъдна дейност, под селекционен контрол на изчезващата порода каракачанска овца. Отглеждаме и порода говеда Галуей за производство на месо.

Училището е регистриран биопроизводител. Отглежданата биолюцерна, ливади, зърнени и бобови култури, картофи, тикви намират приложение като храна за ССЖ и реализация на пазара като биопродукти.

Разполагаме с високотехнологични кабинети по всички специални предмети, STEM център със специално разработен софтуер, който е ориентиран към професионалното обучение, огромен физкултурен салон, спортна площадка, фитнес, собствен автобус, микробус, 3 учебни автомобила, учебни трактори и мотоциклет, голям библиотечен фонд. Всеки със своя дял. Основно там, където се учим и образоваме.

Екологичното обучение и възпитание в гимназията ни преминава от виртуалното към реалното. Не случайно гимназията е една от първите в страната, която обучава ученици по специалност Електрически превозни средства. Закупеният електрически автомобил обогатява материалната база  и се използва за доставяне на екопродукцията до потребителите. Училището притежава нови електрически превозни средства  и селскостопански машини, както за обучение, така и за участие в технологичните процеси. Една част от тях се използват за обучение на курсисти в учебния център на гимназията за подготовка на водачи на МПС. Училището ни подготвя успешно ученици, както и външни курсисти за водачи в категориите: „А“, „В“, „С“, „Ткт“ и „Твк“.

В отговор на промените в Закона за висшето образование, които предвиждат съвместна дейност между висши и средни учебни заведения със сходни специалности, нашата гимназия  подписа споразумения за сътрудничество между Тракийски университет – Стара Загора и Аграрен университет – Пловдив, защото училището ни е желан партньор. Извършваме обмен на иновативни практики, съвместно разработване и преподаване по подготвени учебни програми и материали. Идеята да бъдем съмишленици е на ръководителите на учебните заведения, ректора на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков, ректора на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева и директора на  професионалната ни гимназия г-н Ангел Живков, тъй като специалностите са сходни и са естествено продължение  от средното към висшето образование. За бъдещето на нашите деца, делата които творим всеки ден и създадените възможности за сътрудничество на гимназията с висшите учебни заведения, ни носи взаимни ползи и предпоставки за бъдещи успехи.

Заедно с партньорите ни  от Аграрен университет предстои създаване на голям лозов масив, където ще провеждат своите обучения, учениците от професия Техник-растениевъд – дуална форма на обучение отново единствена на територията на Благоевградска област.

Партньорство се осъществява и със:

Национална браншова организация индустриален клъстер, “Електромобили“, град София;

Сдружение център за развитие и подкрепа на бизнеса, град Варна;

Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България;

Държавно горско стопанство град Гоце Делчев;

Държавно ловно стопанство Дикчан;

Държавно горско стопанство Гърмен;

Мълчанков ООД;

Агро пи-ЕООД;

Федерацията на независимите синдикати от земеделието.

Учениците от дуална форма на обучение – учене чрез работа, провеждат своите практики в реална работна среда и срещу заплащане. Гимназията има три спечелени проекта по програма „Еразъм +“, чрез които учениците успяват да обменят опит с чуждестранни производители и работещи в сферата или областта, по която те се обучават.

Завършилите училище могат да продължат образованието си във всички висши учебни заведения. От възпитаници на училището има професори, учители, агрономи, ветеринарни лекари, инженери, икономисти, а някои от тях заемат ръководни длъжности. Голяма част от възпитаниците ни намират място в полицията, гранична полиция, КАТ. Работят във фирмите на града и района, а някои имат собствени фирми.

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, град Гоце Делчев продължава да заема важно място като образователна институция и в днешния модерен технологичен 21. век. Училище, което предлага атрактивни специалности за младите хора, а наред с това допринася и за тяхното личностно развитие.

Имайки предвид материално техническата база, УОС, наличната техника  за прилагане на съвременни технологии, вложените средства, оборудваните кабинети, STEM обучение, спечелени проекти и всичко това в полза на нашите ученици, можем спокойно да очакваме една завършена ефективна подготовка на съответните кадри.

Училищен екип, който носи пламъка на нестихващ ентусиазъм, себеотдаване, училище, което възпитава родолюбие, трудолюбие, толерантност, продължаване традициите  и завещаване на бъдещите поколения. Гимназия, която чертае добре развит кариерен път,  по-голяма образователна квалификация, всичко се случва тук и сега с мисъл за бъдещето – това е Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев.