Нова възможност за моето бъдеще

ПГ по МСС гр. Гоце Делчев консултира желаещи да валидират своя професионална квалификация. В рамките на проект Нова възможност за моето бъдеще ПГ по МСС гр. Гоце Делчев предоставя услуги по начално консултиране за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и/или самостоятелно учене. Услугата е достъпна за всички граждани над 16 години, които биха желали да валидират своите професионални умения, за които нямат официален документ от средното образование. Началното консултиране има за цел да установи професионалния опит на хората и да направи легитимни техните познания и да им издаде удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация.
Проектът Нова възможност за моето бъдеще се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03
Списък на професиите по които ПГ по МСС гр. Гоце Делчев ще извършва валидиране на знания, умения и компетенции тук
полезни връзки:
фейсбук страница на проекта тук
официална страница на проекта тук
тел. за контакти: 0751 / 60461