Административни услуги

Административни услуги


Преместване на ученици в държавните и общинските училища.
Изтегли образец


Приемане на ученици в VIII клас в професионални гимназии определени по държавен план-прием .


Издаване на диплома за средно образование.


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
Изтегли образец


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).
Изтегли образец


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).
Изтегли образец


Издаване на дубликат на документ, за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи.
Изтегли образец