Педагогически персонал

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Надежда Гаминчева - учител по български език и литература
Професионално портфолио

Величка Маркова - Чолева - учител по български език и литература

Професионално портфолио
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Красимира Марвакова -
старши учител по английски език
Професионално портфолио

Фатмуша Хаджиева -
учител по английски език

Професионално портфолио

Гюлфие Неби -
учител по английски език

Професионално портфолио
МАТЕМАТИКА

Елизабет Топов - старши учител по математика, физика и астрономия
Професионално портфолио

Татяна Евтимова - старши учител по математика
Професионално портфолио
ИНФОРМАТИКА и ИТ

Ваня Партенова - учител по икономически дисциплини,информатика и ИТ
Професионално портфолио

Георги Воденичаров - РНИКТ и учител по информатика и ИТ

Професионално портфолио
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Добрина Ключкова - старши учител по география и икономика, история и цивилизации
Професионално портфолио

Цветанка Бойкова - учител по история и цивилизации
Професионално портфолио
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ


Вилдена Куртева - учител философски цикъл
Професионално портфолио
МУЗИКА


Елена Шейтанова - учител по музика
Професионално портфолио
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Димитър Бешин - изобразително изкуство
Професионално портфолио
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
ПРЕПОДАВАТЕЛ-ИНСТРУКТОР