Педагогически персонал

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Елена Стояновска - учител по български език и литература
Професионално портфолио

Надежда Гаминчева - учител по български език и литература
Професионално портфолио

Айше Хаджиоли - учител по български език и литература
Професионално портфолио

Васил Бойчев - учител по български език и литература
Професионално портфолио
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Красимира Марвакова -
старши учител по английски език
Професионално портфолио

Фатмуша Хаджиева -
учител по английски език

Професионално портфолио

Гюлфие Неби -
учител по английски език

Професионално портфолио
МАТЕМАТИКА

Диана Жингова - учител по математика
Професионално портфолио

Татяна Евтимова - старши учител по математика
Професионално портфолио
ИНФОРМАТИКА и ИТ

Ваня Партенова - учител по икономически дисциплини,информатика и ИТ
Професионално портфолио

Нели Белчева - РНИКТ


Професионално портфолио
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Гергана Станчева - учител по теоретично обучение

Професионално портфолио

д-р Фаик Кади - учител по практическо обучение ветеринарна медицина
Професионално портфолио
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
ПРЕПОДАВАТЕЛ-ИНСТРУКТОР