Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 първокласници са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи са включени 34 288 ученици, включително 13 547 първокласници. Обученията се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Издадени 25 216 сертификата на ученици успешно преминали обучение. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет лица.

С включването в обучения на всички първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Обученията са насочени и към по-големите ученици, които са изпитали затруднения при преминаване към ОРЕС, като целта е да придобият основни дигитални умения за работа с електронни образователни платформи. Тук са включени и ученици от уязвими групи, такива с майчин език, различен от българския, и тези с родители без компютърна грамотност.

Провеждат се и краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение. До момента са сформирани 1526 групи с 6635 педагогически специалисти, 5569 от които вече са придобили сертификати за успешно преминат курс на обучение и са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние; оценяване постиженията на учениците при синхронно обучение от разстояние; обработка на данни, презентации и др. в рамките на учебния процес, както и в работа с оборудване.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са проведени и краткосрочни обучение на 9874 родители и образователни медиатори, като са сформирани 2193 групи. Анализи показват, че част от родителите са изпитали затруднения да помагат на децата си при участие в ОРЕС и са отделяли повече време, за да ги подкрепят, отколкото при присъствените занятия. Обученията целят да осигурят преодоляване на тези затруднения и да намалят риска от отпадане на учениците от образователния процес. В това отношение образователните медиатори също имат важна роля за подпомагане на децата в училищна възраст и родителите им при прехода им към ОРЕС, но част от тях не са разполагали с необходимите умения. За целта по проекта се оказва подкрепа и на образователните медиатори по места. Към момента 1450 от идентифицирани 2000 медиатори са включени в обучения за работа в ОРЕС, включително с образователни платформи, търсене на електронно съдържание и използването на специфичен софтуер за деца и ученици със специални образователни потребности.

Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи. До момента по проекта са доставени за ученици 64 997 преносими технически устройства и 20 692 – за педагогически специалисти, както и 1403 универсални шкафа за зареждане на устройствата.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.