Документи образци

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Изтегли образец


Заявление за преместване в друг клас.
Изтегли образец


Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание и спорт поради здравословни причини.
Изтегли образец


Издаване на дубликат на документ, за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи.
Изтегли образец


Заявление за избор на учебен предмет за разширена професионална подготовка.
Изтегли образец