Учебни планове 2020/2021 г.VIIIa, IXа класове 2020/2021г. - специалност "Ветеринарен техник", професия "Ветеринарен техник"


VIIIб, IXб, Xб и XIа класове 2020/2021г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


VIIIб клас - 2гр. 2020/2021г. - специалност "Автотранспортна техника", професия "Монтьор на транспортна техника"


VIIIв, IXв класове 2020/2021г. - специалност "Трайни насаждения", професия "Техник-растениевъд"


VIIIг, IXг, Xг, XIIа и XIIб класове 2020/2021г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"


Xа клас 2020/2021г. - специалност "Агроекология", професия "Агроеколог"


Xв и XIIв класове 2020/2021г. - специалност "Горско стопанство", професия "Лесовъд"


XIб клас 2020/2021г. - специалност "Митническо и данъчно обслужване", професия "Данъчен и митнически посредник"


XIIг клас 2020/2021г. - специалност "Механизация на селското стопанство", професия "Монтьор на селскостопанска техника"