Еразъм +

Еразъм +

Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000072130

„Надграждане на професионалните компетенции на учениците чрез практика в органичното фермерство“

30 ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев, придружавани от 3 ръководители, провеждат своята практика в Севиля, Испания по програма „Еразъм+“. Мобилността се изпълнява в периода 04.03 – 01.04.2023 г.

Основните нужди и предизвикателства, които професионалната гимназия адресира с настоящия проект са:

1. Потребност от надграждане на практическите компетенции на учениците от професионално направление «Селско стопанство» по биологично растениевъдство и биологично животновъдство в съответствие с европейските политики за устойчиво земеделие;

2. Нужда от подобряване на чуждоезиковите компетенции по професията и интеркултурните компетенции на учениците;

3. Необходимост от периодично актуализиране на учебното съдържание в съответствие със съвременните изисквания на работодателите и в сътрудничество с работодателите и социалните партньори.

В съответствие с идентифицираните нужди проектът има следните цели:

1. Изграждане на нови професионални компетенции и надграждане на уменията на учениците по органично растениевъдство и животновъдство чрез практика в реална работна среда.

2. Развитие на чуждоезиковите компетенции и интеркултурната подготовка на учениците с цел достъп до чуждестранния опит и добри практики.

3. Затвърждаване на съществуващото международно партньорство със STEP и изграждане на нови партньорства с работодатели с оглед предоставяне на актуално учебно съдържание, отразяващо бизнес реалностите.

Мобилността надгражда знанията и уменията, придобивани в училище в рамките на утвърдения от МОН учебен план и разработените училищни учебни програми, като предлага усвояване на практически компетенции в сферата на органичното фермерство, които не могат да бъдат придобити чрез местна практика.

Практиката, с продължителност от 4 седмици, се провежда в реална работна среда (органични ферми) в Севиля. Фермите са подбрани с оглед на техния капацитет и профил на дейност, за да могат най-добре да покрият идентифицираните нужди от надграждащо обучение на ползвателите в сектора на органичното земеделие: органично овощарство, зеленчукопроизводство, органично животновъдство, както и иновативни практики, като производство на биомаса и аквапоника. Обхванати са ферми с разнообразни дейности с цел провеждане на широкообхватна практика и формиране на набор от професионални компетенции.

Преди мобилността се проведе предварителна подготовка на ползвателите - езикова, културна и тематична. Последващите дейности включват актуализация на училищните учебни планове с нови теми и практически задания, обобщение на добрите практики и тяхното разпространение.

Професионалните компетенции, които участниците ще придобият в резултат на практиката са:

- Умения в областта на органичното растениевъдство: приложение на биологичните методи и препарати за защита и ограничаване на плевелите; биологичен контрол върху болестите при растенията; беритба и сортиране на органични плодове и зеленчуци; технология за подготовка на компост; прилагане на техники за стимулиране на естественото плодородие на почвите; борба с вредителите чрез стимулиране на растежа на полезни организми; технологията за производство на биомаса.

- Умения в областта на органичното животновъдство: успешно прилагане на методите и принципите на органично отглеждане на различни породи животни; подготовка на органичен фураж, хранене на животните, грижа за животните и др.

След успешното приключване на мобилността всички участници получиха признание на придобитите умения - Europass сертификати.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.