Профил на купувача – 2020 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ПГ ПО МСС „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

  • „ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА, ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ И АЛУМИНИЕВИ ПОРТАЛИ СЪС СЪПЪТСТВАЩИ СМР НА ПГ ПО МСС „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.

Индивидуален номер на процедурата: 9098036

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: Строителство

Място на извършване на процедурата: ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, ул.“Симеон Радев“ №6.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 110280.00 (сто и десет хиляди двеста и осемдесет) лева без включен ДДС, в това число непредвидени разходи в размер до 5%.

Краен срок за подаване на оферта: 21.04.2020 год. 17:00ч.

Пълен комплект документи може да свалите от тук.

Протокол на комисия по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подмяна на стара дограма, частична подмяна на вътрешни врати и алуминиеви портали със съпътстващи СМР на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев;

Техническо предложение на спечелилия участник – Образец 8;

Ценово предложение на спечелилия участник – Образец 9;