Профил на купувача – 2019 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ПГ ПО МСС „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

  • „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ПГ ПО МСС „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.

Индивидуален номер на процедурата: 9084645

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: Строителство

Място на извършване на процедурата: ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, ул.“Симеон Радев“ №6.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 113750.00 (сто и тринадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева без включен ДДС.

Краен срок за подаване на оферта: 21.01.2019 год. 16:00ч.

Пълен комплект документи може да свалите от тук.

Протокол на комисия по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на покрив на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев.