ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ е партньор по проект „Учители в действие“

Фондация "Образователно сътрудничество" стартира проект „Учители в действие”, дог.№ BG05M2OP001-3.017-0006 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.
Срокът на изпълнение на проекта е от 22.12.2020 г. до 22.04.2023 г.

Партньори
Основно училище „Антон Страшимиров“
Професионална гимназия "Тодор Пеев"
Средно училище "Асен Златаров"
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски”
Средно Училище „Христо Смирненски“
Обединено Училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Обединено Училище "Любен Кравелов"
Професионална Гимназия по механизация в селското стопанство "Пейо Яворов"

Обява