ЦОИДУЕМ

От новата учебна 2023/2024 година в ПГ по МСС „ Пейо К. Яворов“ стартира изпълнение на конкурсна процедура 33.22-2023- "Културата на моят етнос" по приоритет 2 Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.

Резюме на проекта:

Проектът „Културата на моят етнос ” цели да подпомогне образователната интеграция на учениците от различни етнически малцинства в ПГ по МСС " Пейо К. Яворов" и да предложи програма съобразна с културата на различните етнически малцинства и да запази културната им идентичност.

Цел на проектното предложение е създаването и поддържането на образователна среда, която цени и насърчава различието и издига като безусловна своя ценност толерантността и взаимното уважение. Ще подпомогне осъществяването на образователната интеграция на ученици от училището. Ще бъдат организирани разнообразни форми на обучение в дух на толерантност и хуманизъм ,насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на различните етноси. Вниманието ни е насочено към промяна на подкрепящата среда чрез прилагане на интеркултурно образование, провеждане на превантивна дейност за борба с агресията сред учениците, подобряване на микроклимата в училището, приобщаване на родителите към училищния живот, взаимно опознаване на децата от различните етноси, възпитание и вяра в човешките добродетели и равноправието между етносите.

Акцентите са: сформиране на фолклорен клуб „ Пирински танци“ и сформиране на изследователски клуб „ Етноси в кадър“ . Работата е в смесени групи, доказана форма за улесняване взаимното сближаване на децата от различните етноси, ще създаде атмосфера на уважение, толерантност, разбирателство и хуманизъм между учениците. Проектът се реализира в продължение на 9 месеца в ПГ по МСС ”Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев.

Бюджет на проекта: 13445.00 лв.

Проектът е финансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ

Завление за участие в проекта. Изтегли завление

Анкетна карта за проучване на интереса у учениците.Изтегли анкетна карта

Декларация за съгласие за обработване налични данни.Изтегли декларация за съгласие

КЛУБ "ПИРИНСКИ ТАНЦИ"

Брой участници: 15

Продължителност на дейността: септември 2023 – май 2024 година

Тип на дейността: Дейности, насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците.

Специфична цел на дейността: Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на другите. Възпитаване чувство на гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация.

Описание на дейността: В клуба има ученици от трите етноса, които под ръководството на опитен преподавател ще изучават фолклор на етносите.

Очаквани резултати: Формиране на чувство за идентичност, повишаване на националното самосъзнание. Изграждане на толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.

Ръководител на клуба: Диана Жингова

Тематично разпределение на дейностите на клуба Тематично разпределение

„ Турско хоро“

Хоро известно още като „зетьово хоро“, характерно за етноса турци. Хоро, чрез което съответната общност показва своята задружност, символ на общите им съдбини.

„ Пиринска етнографска област“

Участниците в клуб „Пирински танци“ се запозна с „ Пиринска етнографска област“ - Тя получава наименованието си от едноименната българска планина. Смята се, че произхода на името Пирин идва от името на върховното славянско божество Перун. Историите, запазени за него, разказват, че Перун е бог на мълниите и бурите, които закрилял добрите хора, а лошите наказвал строго. Не малка част от населението в тази област е българомохамеданско, но пиринските танци не са повлияни от ориенталския фолклор. За съпровод освен местните песни се използват и характерните за този край инструменти – зурна, тъпан, гайда тамбура и др. Групата разучи характерните за тази област хора : „ Арап“, „Ширто“, „Джангурица“ и „Малешевско хоро“.

КЛУБ „ ЕТНОСИ В КАДЪР“

Брой участници: 15

Продължителност на дейността: октомври 2023 – юни 2024 година

Тип на дейността: Изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект.

Специфична цел на дейността: Провеждане на изследователски дейности извършвани от учениците на местно и национално ниво, свързани с проучване бита и културата на всеки от етносите, проучване на традициите и обичаите на децата и учениците от етническите малцинства.

Описание на дейността: Заснемане на видеоматериали показващи дейностите клуба през целия период на изпълнение.

Очаквани резултати: Формиране на чувство за идентичност и Национално самосъзнание и толерантност, хуманизъм.

Ръководител на клуба: Нели Белчева

Тематично разпределение на дейностите на клуба Тематично разпределение