Настоящи проекти

1. НП НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“
2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"
4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“
5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“
6. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Г.“, ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ,,ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
7. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 г.“, BG05M2OP001-2.014 - "ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ"
8. ПРОГРАМА ,,ЕРАЗЪМ +“ ,,ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СЕКТОРИТЕ НА БИОЛОГИЧНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И КУЛИНАРИЯТА“