2020/2021

Заповед за обучение на учениците от VIII до XII клас в ОРЕС чрез платформата на SHKOLO за периода 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев през 2021 год.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - учебна година 2020-2021

Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев - учебна година 2020/2021

Програма за превенция на ранното напускане на училище-учебна година 2020/2021

Стратегия за развитие и план за действие и финансиране на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" за периода от 2019/2020 учебна година до 2021/2022 учебна година - чл.263,ал.3 на ЗПУО

Правилник за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" за учебната 2020/2021 година - чл.263, ал.3 на ЗПУО

Годишен план за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" за учебната 2020/2021 година - чл.263, ал.3 на ЗПУО

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година - чл.263, ал.3 на ЗПУОАЛГОРИТЪМ ПРИ УСТАНОВЕН СЛУЧАЙ НА КОВИД – 19
В ПГ ПО МСС ,,ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ПГ ПО MСС – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


Заповед за определяне на училищната комисия по план-приема за 2020-2021 учебна годинаОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 Г.Етичен кодекс - чл.175, ал.3 на ЗПУО

Мерки за повишаване качеството на образованието - чл.263,ал.7 на ЗПУО

Училищни учебни планове- чл.263, ал.3 на ЗПУО

Програма за превенция на ранното напускане на училище - чл.263,ал.3 на ЗПУО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОПАСЕНИЕ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
В ПГ ПО МСС "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


План на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ за учебната 2019/2020г.

План за дейността на координационния съвет за противодействие на училищния тормоз за учебната 2019/2020г.