2022/2023

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Заповед закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Правилник за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма за изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Вътрешни правила за реда за водене на регистри по закона за защита на личните данни за учебната 2022/2023 при ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План за дейността на координационен съвет за противодействие на училищния тормоз при ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правила за движение и съхранение на документите с фабрична номерация в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023г. в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Стратегия за управление на риска в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План за работа на педагогическия съвет за учебната 2022_2023 в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Вътрешни правила за последващи оценки на изпълнението ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правила за получаване и управление на помощи и дарения в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Годишен план за квалификационната дейност на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия възпитание, обучение и труд за учебната 2022/2023г. на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за вътрешния ред на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Годишен план за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за безопасна работа на учениците и училищната мрежа в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Алгоритъм за дезинфекция и безопасност в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Вътрешни правила за организация и разпределение на работната заплата при условията на делегиран бюджет в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев