2023/2024

Стратегия за развитие на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев за периода 2021 г. - 2025 г.

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План за индивидуална работа с изоставащи ученици за учебната 2023/2024 година в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за вътрешния трудов ред на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Годишен план за дейността на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Вътрешни правила за организация и разпределение на работната заплата при условията на делигиран бюджет в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План за работа на педагогическия съвет

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Вътрешни правила за реда за водене на регистри по закона за защита на личните данни

Програма за подкрепа на педагогическите специалисти

Правила за използване на електронен дневник на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Правилник за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за дейността на координационен съвет за противодействие на училищния тормоз при ПГ по МСС "Пейо К, Яворов" гр. Гоце Делчев

Програма за изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГ по МСС "Пейо К, Яворов" гр. Гоце Делчев

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в ПГ по МСС "Пейо К, Яворов" гр. Гоце Делчев

Правила за движение и съхранение на документите с фабрична номерация в ПГ по МСС "Пейо К, Яворов" гр. Гоце Делчев